top of page

Historikk / history

Etter unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905 og Karlstadtraktaten, måtte nordmennene godta at de såkalte Grensefestningene ble nedlagt samt at det ble opprettet en nøytral sone langs begge sider av grensen fra Elverum i nord og sydover. Urskog fort, Vittenbergåsen batteri, Ørjekollen fort, Lihammeren fort, Veden skanse og Hjelmkollen fort ble alle demolert (revet) i 1906. Skytset som ble montert på Fredriksten festning i 1902-1903 ble fjernet, og festningen skulle kun vedlikeholdes som historisk minnesmerke. De nybygde anlegg, Vardåsen fort og Gullbekkåsen fort, ved Kongsvinger fikk bestå under forutsetning av at anleggene ikke kunne forsterkes eller moderniseres. Norge sto da kun igjen med de forberedte stillingene langs Glommalinjen, beregnet for Posisjonsartilleri bataljonen.

Arbeidet med å planlegge nye forsvarsanlegg begynte allerede rett etter unionsoppløsningen i 1905. Anleggelse av nye forsvarsanlegg her i Fossumavsnittet ble behandlet av; Befestningskomiteén av 1905, Festningsartilleriet i 1906 og Den Søndenfjeldske forsvarskomité 1907-1909. Stortingets forsvarskomité holdt på forslaget fra Festningsartilleriet i sin innstilling år 1910, og samme år ble første bevilgning gitt. I 1911 besluttet Stortinget at arbeidene med Høytorp fort og Trøgstad fort skulle påbegynnes, og fra 1912 var det full anleggsvirksomhet på begge steder. Byggingen av brogalleriene startet 1913.

Fossumstrøkets festning var det eneste offensive brohode bygget i Norge, og dannet sammen med Kongsvinger festning, Sarpsborg festning, Fredrikstad mineforsvar, Rauøy kystfort og Bolærne kystfort den ytre forsvarsring rundt Kristiania (Oslo). Festningen var spesielt bygget for å understøtte mobile hæropperasjoner, og som manøver og depotfestning.

Første kommandant, Olaf Elias Jølsen, ble utnevnt i juni 1915, og fra august samme år ble første rekruttskole avholdt på Høytorp fort, på Trøgstad fort fra sommeren 1916. Brogalleriene ved Glomma ble ferdige i 1917, og festningen overlevert som ferdig i 1918. Jølsen gikk av med pensjon i 1929 og Lauritz A. Rodtwitt overtok som kommandant i 1930 til overgivelsen i 1940. Festningen er den eneste landbefestning som overlevde nedskjæringene i Hærordningen av 1927 og 1933.

Etter freden i 1945 ble Halvor Gudmundsen kommandant frem til festningen ble nedlagt i 1959. Hovedsete for Transportregimentet var på Høytorp fort fra 1956 til 1994. Trøgstad fort ble styringssentral for Havnås Nikebatteri i 1960 til dette ble nedlagt i 1992. Trøgstad fort ble overdratt til Trøgstad kommune i 1997, Høytorp fort ble fredet i 2001 og overdratt til Eidsberg kommune i 2003. Brogalleriene er fortsatt i statens eie, og hører nå innunder Nasjonale Festningsverk.

The history of the fortress:

After the Swedish-Norwegian union was dissolved in 1905, Norway had to accept demolishing the border fortifications, and the establishing of a de-militarized zone along the Swedish border. During 1906 the guns were removed, and the forts destroyed. This included the recent installations at Fredriksten fortress, but the main works here were allowed to be maintained as a historical monument. The Norwegian defence to the east suddenly was merely a number of open artillery positions along the west bank of Glomma River.

Planning of a new defence line started immediately after 1905. Plans were evaluated by a number of military and political committees, but in 1911 Stortinget (the Parliament) made the final conclusion to build the Fossumstrøket fortress. Construction works started in spring 1912, on the forts at Høytorp and Trøgstad, and in 1913 at the bridge galleries.

This fortress is the only offensive bridgehead ever planned and built in Norwegian military history. Together with a number of other fortifications it made a ring of defences around Kristiania (Oslo). The fortress was especially equipped to lead and support mobile army operations.

The first commanding officer, Colonel O.E. Jølsen, was accredited in 1915, and the same year the first artillery training school was established at Høytorp fort; from 1916 also at Trøgstad fort. The bridge galleries were ready in 1917, and in 1918 the fortress was declared officially open. Colonel Jølsen retired in 1929 and was followed by Col.Lt. L.A. Rodtwitt. The fortress was the only of its kind that survived the serious reductions in military capacity during the early 1930ies.

After WWII Col.Lt. H. Gudmundsen was commander until the fortress was officially abolished in 1959. The installations at Høytorp fort was from 1956 the main seat of the Army Transport Regiment up till 1994. Trøgstad fort was main command central for the Nike rocket battery at Havnås from 1960 until it was abolished in 1992. The fort was transferred to Trøgstad commune in 1997. Høytorp fort was declared protected as national monument in 2001, and was transferred to Eidsberg commune in 2003. The bridge galleries are still state property, administered by the National Fortifications foundation.

Forsvarsanleggene / the forts

Ved full mobilisering skulle ca 3800 mann forsvare Fossumavsnittet; ca 1800 mann skulle bemanne forsvarsanleggene, 1000 mann skulle besette en ytre forsvarslinje på ca 40 km frontlengde og 1000 mann skulle benyttes i en indre forsvarslinje, ca 30 km lang. Avsnittskommando var på Høytorp fort. To festningskompanier og to signalavdelinger.

The forts

Full mobilized, about 3800 soldiers would defend the Fossum section; ca. 1800 on the fortifications, 1000 in the first infantry line, and 1000 in the second. The section’s command post was at Høytorp fort.


Høytorp fort

Festningens hovedfort med avsnittskommando og egen fortssjef.

21. festningskompani og 1. signaltropp, til sammen ca 850 mann ved mobilisering. Fire tårnkanoner, fire festningshaubitser, åtte feltkanoner og en antiluftskipskanon. 12 lyskastere og flere mitraljøser. Sterkt fjellfort sprengt ned i bakken med til sammen ca 1100m tunneler. Omgitt av 10m bredt piggtrådhinder. Sambandskabler i bakken til brogalleriene og Trøgstad fort.

Høytorp fort

This was the main fort of the fortress, with section command staff, 21. fortress company and 1. signal platoon, in all ca. 850 troops at mobilization. Armament: Four turret guns, four howitzers, eight field guns, and a number of heavy machine guns. Strong, underground positions with ca. 1100 m tunnels and passages. Surrounded by 10 m wide barbed wire barrages. Connections to bridge galleries and Trøgstad fort by underground telephone cables.

 

Trøgstad fort

 

Underlagt kommandanten på Høytorp fort. Egen fortssjef.

 

22. festningskompani og 2. signaltropp, til sammen ca 800 mann ved mobilisering.
Fire tårnkanoner og åtte feltkanoner. 10 lyskastere og flere mitraljøser. Sterkt fjellfort sprengt ned i bakken med til sammen ca 1300m tunneler. Omgitt av 5-10m bredt piggtrådhinder. Sambandskabler til Høytorp fort.

 

Trøgstad fort

The crew on Trøgstad fort was 22.fortress company and 2.signal platoon, in all ca. 800 troops at mobilization. Armament: Four turret guns, eight field guns. Strong, underground positions with ca. 1300 m tunnels and passages. Surrounded by 5-10 m wide barbed wire barrages. Communications to Høytorp fort by underground telephone cables.


Fossum brogalleri

Underlagt kommandanten på Høytorp fort.

Mindre fjellanlegg beregnet på ca 50 mann, sprengt inn i fjellet over den gamle veibroen. Beregnet på to mitraljøser og en lyskaster. Sambandskabler til Høytorp fort.

Fossum bridge gallery

Small underground fortification in the rocks above the old road bridge, at the eastern bridgehead. Full crew ca. 50 troops. Armed by two heavy machine guns and one searchlight. Communications to Høytorp fort by underground telephone cables.


Langnes brogalleri

Underlagt kommandanten på Høytorp fort.

Mindre fjellanlegg beregnet på ca 50 mann, til dels sprengt inn i fjellet ved jernbanebroens nordside og med blokkhus og patruljeveier på en holme i Glomma. Beregnet på to mitraljøser og en lyskaster. Sambandskabler til Høytorp fort.

Langnes bridge gallery

Small underground fortification in the rocks north of the railway bridge, and a blockhouse on the islet in the Glomma River. Full crew ca. 50 troops. Armed by two heavy machine guns and one searchlight. Communications to Høytorp fort by underground telephone cables.

Artillerimateriell og kjøretøy

Ved Fossumstrøkets festning var følgende skyts montert / utplassert:

4 stk.  12 cm Schneider L/40 tårnkanon, rekevidde 500-13500 meter

4 stk.  12 cm Schneider L/14 festningshaubits, rekevidde 100-7300 meter

16 stk. 8,4 cm Krupp M/1887 feltkanon, rekkevidde 125-6000 meter (10 fastmontert)

1 stk.   7,5 cm Puteaux antibalon kanon (plattformskyts - tidlig luftvern)

4 stk   7,5 cm Schneider-Canet M/1899 feltkanon, rekevidde 125-6000 meter (bilbåret)

Fra 1939 var også følgende motoriserte bataljoner ved festningen:

12 stk. 10,5 cm Cockerill M/1904 posisjonsartilleri, ombygd til gummihjul (3 batterier)

8 stk.  12 cm Selmer M/32 felthaubitser (2 batterier)

 

Kjøretøy ved festningen:

1 stk.   Humpmobile (innkjøpt 1917)

3 stk.  Ordonnansmotorsykler (innkjøpt 1917) 

1 stk.   Citroën lastebil (innkjøpt ca. 1928)

16 stk. Opel Blitz lastebiler (innkjøpt 1938)

1 stk.   Horch patruljebil (innkjøpt 1939)

1 stk.   Opel Kaptein (innkjøpt 1939)

1 stk.   Latil artilleritraktor (innkjøpt 1938)

8 stk.  Allis Chalmer beltetraktorer (ankom mars 1940)

Please reload

bottom of page